Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

BEGRIPPENLIJST

Afsluitkosten
Alle kosten die jij maakt bij het afsluiten van een hypotheek zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag NHG.

Afsluitprovisie
Het bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.

Akte
Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar jij mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

Appartementsrecht
Als koper van een appartement koop je het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Een appartement hoeft niet persé een flat te zijn, maar kan ook een boven -of benedenwoning zijn.

Bankgarantie
Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kun jij ook een bankgarantie geven.

Bedenktijd (wettelijk)
Als de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op papier, dan krijgt de koper nadat deze een afschrift heeft ontvangen, drie (werk)dagen bedenktijd. Dit betekent dat de koper binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen en geheel kosteloos van de koop kan afzien. Wil de koper van de koop afzien dan dient hij/zij voor het einde van de bedenktijd de verkoper hiervan op de hoogte gesteld te hebben. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Belastingaftrek
Hypotheekrente mag je (nog) aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn aftrekbaar.

Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatie-opzet. Daarin kun je zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven. Je vindt deze plannen bij het gemeentehuis.

Bod
Het bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren. Een bod kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan, maar de koop is alleen bindend wanneer deze op papier staat!

Courtage
Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis. Voor het verrichten van diensten in een opdracht ben jij aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen jou en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Economische waarde
Bedrag dat een huis zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. Jij ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsakte van jouw huis.

Eigenwoning forfait
De huur die je uitspaart omdat je in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaal jij inkomstenbelasting.

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van jou is, betaal je huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Meestal is dit bedrag 75% tot 90% van de waarde bij vrije verkoop.

Financieringskosten

Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om jouw huis opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van jouw huis.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

Hypotheek
Langlopende lening met onroerende zaak (jouw huis) als onderpand.

Hypotheekakte
Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die je kunt vinden bij het kadaster. 

Hypotheekgever
Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak als is onderpand.

Hypotheeknemer
De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

Hypotheekregister
Een openbaar - voor iedereen toegankelijk - register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

Kadaster
Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.

Kadastraal uittreksel
Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere:
naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar
kadastrale aanduiding
oppervlakte
zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen)
aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons.

Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.

Koopakte
In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.

Kosten Koper (k.k.)
De koper betaald de kosten van de koop van een huis. Onder de kosten koper verstaan we ondermeer de kosten voor (1) overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; (2) 2% overdrachtsbelasting (tarief 2011); (3) notariskosten voor het passeren van de leveringsakte

Levering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Leveringsakte
Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.

Looptijd
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

Maandlast
Het bedrag aan hypotheek dat je elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat je elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als je belastingaftrek verrekend is.

Meeneemregeling
Regeling om een hypotheek mee te mogen nemen bij een verhuizing binnen de periode dat de looptijd nog niet afgelopen is.

Nationale Hypotheek Garantie
Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. Jij kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Boven een bepaalde koopsom kun je geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.

Onder bod zijn
Toezegging van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen sluiten. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk.

Ontbindende voorwaarden
Geldige redenen om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Ontbindende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden:
het verkrijgen van een hypotheek (onder voorbehoud van financiering)
het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie (onder voorbehoud van financiering)  

het verkrijgen van een woonvergunning
de uitkomst van een bouwkundig onderzoek

Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet, of in het koopovereenkomst staan.

Opstalverzekering
Daarmee is jouw huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.

Opzegtermijn
Aan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van jouw huis kan een hypotheek worden opgezegd.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van de lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als je bij dezelfde maatschappij blijft hoef je niet opnieuw naar de notaris.

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de restschuld van je lopende hypotheek en de waarde van jouw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kun jij je hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.

Passeren
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

Recht van hypotheek
Jij geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft je in gebreke met de aflossing en word jouw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Recht van overpad
Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Rentevaste periode
De periode die jij met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin je hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

Roerende goederen
Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden.

Sleutelverklaring
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal onder andere moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Taxatie
Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.)

Tophypotheek
Het hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis.

Transportakte
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

Variabele rente
Als jij niet kiest voor een rente vastperiode, krijg je te maken met variabele rentestanden. Je betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

Vereniging van Eigenaren
Als je eigenaar bent van een appartementsrecht, ben jij volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel jij als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Vraagprijs
Een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrije verkoopwaarde
De waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.

Vrij op naam - V.O.N.
Verkoop je een huis 'vrij op naam' dan zijn de verkoopkosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster moet de koper wel zelf betalen.

Waarborgsom
De aanbetaling aan de verkoper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die jij als koper moet betalen als je niet aan de verplichtingen kan voldoen. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.

Woonvergunning
In een aantal gemeenten is - beneden een bepaalde koopprijs - een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft het recht om in het door jou gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.

WOZ-waarde
De gemeente stelt de fiscale waarde van jouw huis vast. Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).