Nederlandse HuizenZelf je huis verkopen

De Koopovereenkomst


Een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als een overeenkomst van koop en verkoop, is een overeenkomst, waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen. Het 'geven' van de verkoper houdt in het afleveren van het goed en het overdragen van de eigendom.

In Nederland zijn regels over de koopovereenkomst opgenomen in Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Op grond van art.7:2 BW) dient de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk te worden aangegaan.

Hoe voorlopig is een voorlopig koopcontract van een woning?

Als jij een huis verkoopt, zul je met de koper een schriftelijke koopovereenkomst of koopcontract zoals ook genoemd sluiten. Een mondelinge koopovereenkomst is niet meer geldig.

Vaak wordt er dan gesproken over een voorlopig koopcontract. Deze benaming wekt de indruk dat er nog een definitieve koopovereenkomst getekend moet worden, maar dit is niet juist. In feite is de voorlopige koopovereenkomst een definitieve overeenkomst waar de koper onder bepaalde voorwaarden nog vanaf kan. Deze voorwaarden die tijdens de onderhandeling overeen gekomen zijn door jou als verkoper en de koper.

Zo heeft de koper na het ondertekenen van dit contract nog een wettelijk vastgelegde bedenktijd van drie dagen. De wettelijke bedenktijd geldt overigens niet voor de verkoper.

De drie dagen bedenktijd gaan lopen vanaf de dag (00.00 uur) dat jij als koper (als particulier, geldt niet voor een bedrijf), de ondertekende koopakte heeft ontvangen (meestal gebeurt dit door het getekende koopcontract te overhandigen). Bij het berekenen van deze drie dagen moeten minstens twee dagen geen zaterdag, zondag of algemene feestdag zijn.

Een voorbeeld:
Mevrouw De Vries ontvangt de (door de verkoper) ondertekende koopovereenkomst op vrijdag. Omdat er in de bedenktijd van drie dagen minstens twee werkdagen moeten zitten, heeft mevrouw De Vries uiterlijk tot dinsdag om van de koopovereenkomst af te zien.

De drie dagen bedenktijd kan overigens in overleg met de verkoper verlengd worden.

Verder staat er in het koopcontract vrijwel altijd een ontbindende voorwaarde die betrekking heeft op de door koper te verkrijgen financiering. Hanteert bij voorbehoud voor het verkrijgen van een financiering voor de koper een termijn van 5 weken waarbinnen op grond van deze voorwaarde ontbonden kan worden.

Als er een afspraak is gemaakt voor een bouwtechnische keuring, moet deze ook altijd opgenomen worden in de koopovereenkomst. Alle afspraken worden schriftelijk neergelegd en van paraaf voorzien in de koopovereenkomst. Daardoor kan er later geen discussie over ontstaan.

Controleer dit voordat jij met de koper het koopcontract ondertekent.

De overeenkomst kan ontbonden worden als bijvoorbeeld het herstel

van direct noodzakelijk achterstallig onderhoud/gebreken een bepaald afgesproken bedrag overschrijdt. Bijvoorbeeld meer als €5000,-.

Een tweede mogelijkheid bestaat eruit dat de bouwkundige keuring wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd. Dan hoeft er geen bedrag voor herstel van achterstallig onderhoud te worden afgesproken waarboven een koop kan worden ontbonden.

Moet de koopovereenkomst door een makelaar worden opgemaakt? Nee. Men kan ook door een notaris de koopovereenkomst laten opmaken of nu zelfs online tegen een heel laag bedrag.